Стаття 7. Кошти та майно

7.1. КМВ НОК України може мати у власності кошти та майно, які є необхідними для здійснення своєї статутної діяльності.

7.2. Кошти КМВ НОК України утворюються за рахунок:

7.2.1. членських внесків, добровільних та благодійних внесків, пожертвувань, інших фінансових платежів організацій, підприємств, юридичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, майна та послуг;

7.2.2. надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності, створених КМВ НОК України суб’єктів господарювання;

7.2.3. відшкодування витрат на господарське утримання власних та орендованих спортивних баз від фізичних або юридичних осіб;

7.2.4 фінансування у встановленому порядку за рахунок коштів бюджету усіх рівнів;

7.2.5. спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки КМВ НОК України, які не суперечать чинному законодавству.

7.3. Майно КМВ НОК України відповідно до чинного законодавства України, чинного Положення та укладених угод належить йому на праві власності.

7.4. КМВ НОК України є власником:

7.4.1. майна та коштів, переданих йому членами або державою в установленому порядку;

7.4.2. майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

7.4.3. іншого майна та коштів, придбаних на законних підставах.

7.5. КМВ НОК України вільно розпоряджається власними коштами та використовує їх на виконання статутних завдань. КМВ НОК України самостійно встановлює розміри та форми використання коштів, надання фінансової допомоги суб’єктам олімпійського руху.

Стаття 8. Облік та звітність

8.1. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у КМВ НОК України ведеться згідно чинного законодавства України.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Голову КМВ НОК України. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

8.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Річний фінансовий звіт КМВ НОК України складається не пізніше, ніж через 25 днів після закінчення фінансового року.

8.4. КМВ НОК України та створені ним осередки і суб’єкти господарювання зобов’язані проводити щорічно аудиторську перевірку, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 9. Внесення змін та доповнень до Положення

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Конференції  КМВ НОК України у порядку, який передбачається п.5.8. статті 5 цього Положення.

9.2. Виконком зобов’язаний повідомити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни та доповнення до цього Положення, для внесення відповідних змін до державного реєстру після одержання повідомлення про затвердження останніх від Національного олімпійського комітету України.

9.3. У разі наявності суперечностей в тлумаченні положень цього Положення, Статуту НОК України і Олімпійської хартії, слід надавати перевагу положенням останньої.

Стаття 10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності КМВ НОК України може бути проведене шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація КМВ НОК України відбувається за рішенням Конференції або Виконавчого комітету НОК України. При цьому вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. КМВ НОК України ліквідується:

10.3.1. за рішенням Конференції;

10.3.2. за рішенням суду;

10.3.3. за рішенням Виконавчого комітету НОК України;

10.3.4. за рішенням Генеральної асамблеї НОК України.

10.4. Ліквідація КМВ НОК України здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Конференцією, у випадку ліквідації за рішенням Виконкому НОК України – ліквідаційною комісією, призначеною Виконкомом НОК України, у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісію, призначеною судовим органом.

10.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами КМВ НОК України. Ліквідаційна комісія у триденний строк публікує інформацію про припинення діяльності КМВ НОК України у друкованих засобах масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами.

10.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КМВ НОК України, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів КМВ НОК України третім особам, членам КМВ НОК України, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

10.7. Кошти та майно КМВ НОК України в разі його ліквідації повинні бути передані відділеню НОК України відповідного типу або зараховані до доходу держави.

Стаття 11. Спори

11.1. Член КМВ НОК України, права і інтереси якого, на його думку, порушені будь-яким виборним органом чи посадовою особою КМВ НОК України, має право оскаржити дане рішення до Виконкому, Конференції. Рішення  Конференції може бути оскаржене в суді.

(Зареєстровано: Київським міським управлінням юстиції 29 квітня 2002 року Свідоцтво № 0086 -2002 р.о.

Прийнято: Загальними зборами Київського міського відділення Національного Олімпійського комітету України 17 травня 2006 року протокол № 2)


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Коментування вимкнене.