Виконком

5.11. Виконком обирається за пропозицією Голови строком на 4 роки з членів КМВ НОК України звітно-виборчою  Конференцією, на яких визначається його кількісний склад.

5.12. Виконком утворюється з:

5.12.1. Голови;

5.12.2. Заступників голови, один з яких перший;

5.12.3. представників міських федерацій з олімпійських видів спорту, які повинні складати більшість у складі Виконкому;

5.12.4. членів НОК в м. Києві;

5.12.5. відповідального секретаря;

5.12.6. представника Олімпійської академії України КМВ НОК України;

5.12.7. інших членів, обраних  Конференцією.

5.13. Виконком:

5.13.1. вносить на розгляд звітно-виборчої Конференції пропозиції щодо кількісного та персонального складу КМВ НОК України;

5.13.2. керує поточною діяльністю КМВ НОК України в період між засіданнями Конференції;
5.13.3. наглядає за дотриманням членами КМВ НОК України Положення КМВ НОК України, Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України;

5.13.4. визначає питання порядку денного чергових або позачергових засідань  Конференції;

5.13.5. здійснює контроль за дотриманням осередками КМВ НОК України положень про них;

5.13.6. вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності  КМВ  НОК України;

5.13.7. приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію осередків КМВ НОК України, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затверджує їхні статути та положення;

5.13.8. забезпечує виконання рішень Конференції, Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету НОК України;

5.13.9. за пропозицією Голови затверджує коло повноважень Першого заступника голови, заступників голови та інших членів Виконкому;

5.13.10. розробляє пропозиції з різних питань функціонування КМВ НОК України;

5.13.11. приймає рішення про нагородження від імені КМВ НОК України;

5.13.12. вирішує питання про надання патронату за такими умовами, які він вважає доцільними, національним або регіональним комплексним спортивним змаганням за умови, що вони відбуватимуться із суворим дотриманням Олімпійської хартії і будуть організовані під контролем  КМВ НОК України або суб’єктів олімпійського руху. Патронат КМВ НОК України може бути наданий і іншим заходам за умови, що такі заходи відповідають завданням олімпійського руху;

5.13.13. створює постійні комісії або комісії, що скликаються у разі необхідності, та робочі групи, визначає коло їх обов’язків, приймає рішення про їх розпуск;
5.13.14. у порядку, визначеному Положенням про етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України забезпечує застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб’єктів олімпійського руху.

5.14. На засіданнях Виконкому головує Голова, а в разі його відсутності – один із заступників за дорученням Голови. Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос Голови або Головуючого.

5.14.1. У терміновому випадку Голова, або за його дорученням один з заступників, може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше, ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

5.15. Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням Голови або на вимогу не менше однієї третини складу Виконкому. У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та про порядок голосування.

Голова

5.16. Голова обирається з числа членів КМВ НОК України звітно-виборчою Конференцією строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови від суб’єктів олімпійського руху в області припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно- виборчої  Конференції.

5.17. На час, коли Голова не може виконувати свої обов’язки, їх виконує Перший заступник голови, або за дорученням Голови один із заступників.

5.18. Голова:

5.18.1. очолює Виконком;

5.18.2. готує і скликає засідання Виконкому, головує на них;

5.18.3. представляє КМВ НОК України в м. Києві та Україні;

5.18.4. підписує угоди та інші документи від імені КМВ НОК України;

5.18.5. від імені КМВ НОК України розпоряджається коштами та майном КМВ НОК України відповідно до рішень  Конференції, Виконкому та статутних завдань  КМВ НОК України;

5.18.6. репрезентує олімпійський рух м. Києва та захищає його інтереси;

5.18.7. керує виконанням програм КМВ НОК України;

5.18.8. затверджує штатний розспис та чисельність штатного апарату КМВ НОК України, встановлює розміри посадових окладів. Укладає контракти зі штатними працівниками у випадках передбачених законом;

5.18.9. готує пропозиції до Конференції щодо кандидатур Першого заступника голови, заступників, відповідального секретаря та членів Виконкому;

5.18.10. вносить на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень Першого заступника голови, заступників, відповідального секретаря та інших членів Виконкому;

5.18.11. виконує інші функції на виконання рішень Конференції  та Виконкому.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Коментування вимкнене.