Стаття 4. Правовий статус

4.1. КМВ НОК України як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах та третейських судах.

4.1.  КМВ НОК України має право:

4.2.1. формулювати на адресу  НОК пропозиції щодо змін до Статуту НОК України, розвитку олімпійського руху тощо;

4.2.2. брати участь у діяльності комісій НОК на прохання останніх;

4.2.3. створювати та мати осередки КМВ НОК України в районах м. Києва з правом представляти КМВ НОК України на відповідній території на підставі положень, що приймаються їх керівними органами і затверджуються Виконкомом КМВ НОК України. Положення осередків  КМВ НОК України не повинні суперечити Положенню КМВ НОК України, Статуту НОК України, Олімпійській хартії та чинному законодавству України;

4.3.5. здійснювати господарську діяльність шляхом створення за погодженням Виконавчого комітету НОК України суб’єктів господарювання;

4.3.6. вчиняти будь-які правочини відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4. КМВ НОК України, створені ним осередки, підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди, спортивно-оздоровчі табори, бази відпочинку, житловий фонд, грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань.

4.5. КМВ НОК України може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним та фізичним особам. КМВ НОК України може організаційно та матеріально підтримувати міські федерації з олімпійських видів спорту та інших суб’єктів олімпійського руху в м Києві.

4.6. КМВ НОК України представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.

4.7. КМВ НОК України має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, засновувати засоби масової інформації.

Стаття 5. Органи управління, їх компетенція та порядок утворення.

5.1. Органами управління КМВ НОК України є:

5.1.1. Конференція;

5.1.2. Виконавчий комітет;

5.1.3. Голова

Конференція:

5.2. Вищим органом управління  КМВ НОК України є Конференція. Вона складається з членів  КМВ НОК України і проводить свої засідання не менше одного разу на рік.

5.3. До виключної компетенції  Конференції відносяться наступні питання:

5.3.1. затвердження Положення КМВ НОК України;

5.3.2. затвердження змін та доповнень до Положення КМВ НОК України;

5.3.3. визначення основних напрямків діяльності та розвитку КМВ НОК України відповідно до цього Положення;

5.3.4. визначення основних напрямків розвитку олімпійського руху в м Києві;

5.3.5. прийняття основоположних та обов’язкових для всіх членів рішень з питань діяльності  КМВ НОК України;

5.3.6. визначення персонального та кількісного складу КМВ НОК України, заступників та Виконкому;

5.3.7. заслуховування і затвердження звітів Голови, Виконкому, Ревізійної комісії;

5.3.8. затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат в році проведення Конференції та плану бюджету на наступний рік;

5.3.9. проведення один раз на чотири роки звітно-виборчої Конференції для прийняття до членів КМВ НОК України, обрання або переобрання Голови, Першого заступника голови, заступників голови, Відповідального секретаря, членів Виконкому та Ревізійної комісії;

5.3.10. запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати;

5.3.11. у встановленому порядку затвердження символіки, зразків печатки та штампів;

5.3.12. обрання почесних членів та членів-доброчинців;

5.3.13. прийняття рішення про припинення діяльності КМВ НОК України, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.3.14. Позбавлення повноважень члена КМВ НОК України з підстав та в порядку передбаченому Положенням про Етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України.

5.4. До компетенції  Конференції відносяться наступні питання:

5.4.1. Організація та забезпечення виконання рішень та постанов Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету НОК України;

5.4.2. Формулювання на адресу НОК України пропозицій змін до Статуту НОК України, Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі;

5.4.3. Визначення порядку взаємодії з іншими суб’єктами олімпійського руху з метою виконання своїх статутних завдань;

5.4.4. За наявності погодження Виконавчого комітету НОК України розпоряджатись нерухомим майном, яке є у власності відділення;

5.4.5. вирішення інших питань діяльності КМВ НОК України.

5.5.Конференція може передавати певні повноваження Виконкому, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції.

5.6. Позачергове засідання Конференції скликається на вимогу Виконавчого комітету НОК України, Голови або не менш, як однієї третини членів КМВ НОК України.

5.7. Місце проведення засідання Конференції визначає Виконком, а позачергового засідання Конференції – Голова.

5.8. Конференція  КМВ НОК України має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного, та у разі присутності не менше половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів КМВ НОК України крім рішень з питань реорганізації та ліквідації КМВ НОК України, внесення змін та доповнень до Положення, які приймаються за присутності не менше 2/3 членів КМВ НОК України більшістю у 2/3 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється. Коференція має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх членів КМВ НОК України. На Асамблеї головує Голова, а за його відсутності – один з його заступників за дорученням Голови. Під час підрахунків необхідної більшості не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Голови  або Головуючого.

5.9. Питання порядку денного мають повідомлятись членам КМВ НОК України щонайменше за 15 днів до скликання  Конференції.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Коментування вимкнене.